ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- 12 กุมภาพันธ์ 2566 ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ ประชาชน และในส่วนของมาหวิทยาลัยแม่โจ้นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย รองอธิการบดีมาโจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายัณห์ อุ่นนันกาศ อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ และอาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการวิจัย Bigdata ด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และป่า โดยมี อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นหัวหัวหน้าโครงการ (2564-2566) สนองพระราชดำริ รักษา สืบสาน ต่อยอด มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านดิน น้ำ ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การติดตามความอุดมสมบูรณ์ของป่า และการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 15:29 น.

1
  • 2023-02-13-15-29-13-021372rMY.jpg
  • 2023-02-13-15-29-13-021821fqu.jpg
  • 2023-02-13-15-29-13-484781fHM.jpg
  • 2023-02-13-15-29-13-508270wL1.jpg
  • 2023-02-13-15-29-13-916374mw4.jpg
  • 2023-02-13-15-32-01-684454oOW.jpg
  • 2023-02-13-15-32-01-696103klp.jpg

หน้าที่ 1
1