ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- หลักสูตรการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้จัดโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ณ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 อ.ดร.กอบลาภ อารีศรีสม ผศ.ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ผศ.ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้นำนักศึกษาเข้าพบ Prof.Dr. Fumio Hashimoto คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ Kagoshima University ร่วมต้อนรับและกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมทั้งได้จัดอาจารย์ในแต่ละศาสตร์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร ได้เข้ารับการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ รวมทั้งศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากร ในระหว่างวันที่ 16 -​ 24 มีนาคม 2566 ณ จังหวัด Kagoshima และ ภูมิภาค Kyushu ประเทศญี่ปุ่น  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม เวลา 19:19 น.

 • 2023-03-18-19-19-51-766279krv.jpg
 • 2023-03-18-19-19-51-767215lGN.jpg
 • 2023-03-18-19-19-52-304260BI5.jpg
 • 2023-03-18-19-19-52-364345jx3.jpg
 • 2023-03-18-19-19-52-840586fxy.jpg
 • 2023-03-18-19-19-53-319382yKN.jpg
 • 2023-03-18-19-19-53-334947kF5.jpg
 • 2023-03-18-19-19-53-838522lBJ.jpg
 • 2023-03-18-19-19-53-856220iC1.jpg
 • 2023-03-18-19-19-54-389159RX6.jpg
 • 2023-03-18-19-19-54-398186uI1.jpg
 • 2023-03-18-19-19-54-901400yCS.jpg

หน้าที่ 1