ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กล่าวเปิดโครงการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคารเพิ่มพูล) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1) การให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ และอาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย 2) การบรรยายพิเศษ “อย่าหาว่าพี่สอน อยากรู้ต้องมาฟัง” โดยคุณภวัต ชัยมหาวัน “เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณเดชนะ นะที และคุณธีรนันท์ บุญเจริญฉัตร 3) แนะนำกรอกภาวะการมีงานทำ โดยนางมยุรา ชูทอง 4) กิจกรรมรับสมัครงาน แนะนำบริษัทผู้ประกอบการจากบริษัทต่าง ๆ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 20 มีนาคม เวลา 11:53 น.

 • 2023-03-20-11-54-11-625490awF.jpg
 • 2023-03-20-11-56-07-687310abP.jpg
 • 2023-03-20-11-56-07-694427fB6.jpg
 • 2023-03-20-11-56-09-257390iS3.jpg
 • 2023-03-20-11-57-32-212591uyE.jpg
 • 2023-03-20-11-57-32-243328cS3.jpg
 • 2023-03-20-11-57-34-377516msE.jpg
 • 2023-03-20-11-57-34-386282yL3.jpg
 • 2023-03-20-11-57-36-133757aP5.jpg
 • 2023-03-20-11-57-36-182290ghP.jpg
 • 2023-03-20-11-57-37-436894JK8.jpg
 • 2023-03-20-11-57-37-522692bkW.jpg

หน้าที่ 1