ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- นิคมสหกรณ์เชียงคำ ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นำเกษตรกรและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและตำรับยาพื้นบ้าน ศึกษาดูงานการปลูกและสกัดสมุนไพร ร่วมต้อนรับและบรรยายโดยนางสาวจินทภา อ่วมอ่ำ ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย (907 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้น เข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาการสมุนไพรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยาการบรรยาย โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 15:01 น.

1
  • 2023-03-23-15-02-06-996380wD9.jpg
  • 2023-03-23-15-02-07-000528mT0.jpg
  • 2023-03-23-15-02-07-466378tBW.jpg
  • 2023-03-23-15-02-07-473092bHL.jpg
  • 2023-03-23-15-02-07-845911or0.jpg
  • 2023-03-23-15-02-07-864988bey.jpg
  • 2023-03-23-15-02-08-184520kmF.jpg
  • 2023-03-23-15-02-08-197637Y04.jpg
  • 2023-03-23-15-02-08-432051fO1.jpg
  • 2023-03-23-15-02-08-516619fxX.jpg

หน้าที่ 1
1