ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- วันที่ 18-20 เมษายน 2566 ผศ. ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) วิชาเอกทรัพยากรป่าไม้และการจัดการ ได้ให้ความรู้ การคัดเลือกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ของโรงเรียน และเทคนิคการตรวจวัดคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าไม้ เพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ แก่ผู้อำนวยการ ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ ผศ. ดร.สุธีระ เหิมฮึก ได้ร่วมให้ความรู้พื้นฐานในการจำแนกพรรณไม้ การเก็บตัวอย่างสด และแห้ง เพื่อรวบรวมเป็นฐานเรียนรู้ของเยาวชนในโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของครูศิริรัตน์ กิติคู้ คศ. 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 เมษายน เวลา 16:56 น.

1
  • 2023-04-23-16-57-18-246962189.jpg
  • 2023-04-23-16-57-18-491200j17.jpg
  • 2023-04-23-16-57-18-996422SV8.jpg
  • 2023-04-23-16-57-19-019115kEU.jpg
  • 2023-04-23-16-57-19-882867uOY.jpg
  • 2023-04-23-16-57-19-894561ey9.jpg
  • 2023-04-23-16-57-20-292529wW2.jpg
  • 2023-04-23-16-57-20-438000kZ2.jpg
  • 2023-04-23-16-57-20-974920ilW.jpg

หน้าที่ 1
1