ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- วันที่ 23 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่นำคณะชาวเวียดนาม จำนวน 6 คน ประกอบด้วยรองผู้อำนวยการด้านการเกษตรของจังหวัดท้ายเหวียน และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมการฝึกอบรม/ดูงาน หลักสูตร การจัดการสวนป่าและวนเกษตร (Forest plantation management and Agroforestry) ณ ศูนย์วนวัฒวิจัยที่ 6 กรมป่าไม้ จังหวัดนครราชสีมา และโรงงานผลิตไม้ สวนวนเกษตร จังหวัดแพร่ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก และอาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์ ได้บรรยายเรื่องระบบวนเกษตรในเมืองไทย และนำคณะดูงานโรงงานผลิตไม้ครบวงจร และสวนวนเกษตรจากเกษตรกรตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม เวลา 16:27 น.

1
  • 2023-05-01-16-27-53-905206ckB.jpg
  • 2023-05-01-16-27-54-104228DTZ.jpg
  • 2023-05-01-16-27-54-426378gG5.jpg
  • 2023-05-01-16-27-54-977963arO.jpg
  • 2023-05-01-16-27-55-286021hRS.jpg
  • 2023-05-01-16-27-55-449408uvM.jpg
  • 2023-05-01-16-27-55-755990lQT.jpg
  • 2023-05-01-16-27-55-902273bFO.jpg

หน้าที่ 1
1