ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้นำนักศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากร เข้าศึกษาดูงานการจัดการและพัฒนาทรัพยากรชุมชนท้องถิ่น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยในครั้งนี้ทางหลักสูตรฯได้มอบกล้าพันธุ์ลำไยเพื่อพัฒนาเป็นฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี โดยมีท่านศรีประไพ ไชยสงคราม ปลัดกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ท่านบุญทวี ชัยเพชร อธิบดีกรมจัดตั้งและพนักงาน และท่านวงค์สวรรค์ วงศ์ไกรศร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคกสิกรรมและพัฒนาชนบท ลาว-เกาหลี เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างฐานเรียนรู้ด้านการผลิตลำไยเชิงคุณภาพให้กับศูนย์ฯ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของ สปป.ลาว และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์พัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นอย่างดี  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม เวลา 16:21 น.

 • 2023-05-03-16-21-22-817954crD.jpg
 • 2023-05-03-16-21-22-827224gH1.jpg
 • 2023-05-03-16-21-23-158721nLX.jpg
 • 2023-05-03-16-21-23-339669yFG.jpg
 • 2023-05-03-16-21-23-612237nJW.jpg
 • 2023-05-03-16-21-23-877631yE4.jpg
 • 2023-05-03-16-21-24-154613BGX.jpg
 • 2023-05-03-16-21-24-302663xLQ.jpg
 • 2023-05-03-16-21-24-574747G19.jpg
 • 2023-05-03-16-21-24-706082emX.jpg
 • 2023-05-03-16-21-24-987235iqZ.jpg
 • 2023-05-03-16-21-25-260879uFI.jpg

หน้าที่ 1