ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตรจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี นายรุ่งโรจน์ มณี นายปรีชา รัตนัง นางสาวเบ็ญจา บำรุงเมือง นักวิชาการเกษตร และนางอภิชนา วงศ์วารเตชะ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงนามความร่วมมือ (MOA) ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงสาธิตการเกษตร กับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ โดยมี Assoc. Prof. Vira Anolac รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ และ Dr.Vongpasith Chanthakhoun คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรป่าไม้ ร่วมลงนามความร่วมมือ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 11:18 น.

 • 2023-05-18-11-18-36-734796IR9.jpg
 • 2023-05-18-11-18-36-735846T56.jpg
 • 2023-05-18-11-18-36-973856yFR.jpg
 • 2023-05-18-11-18-36-990845tKR.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-147594an0.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-227099hw0.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-396982fq8.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-416569fjU.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-604085T79.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-617459AKY.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-787033jIL.jpg
 • 2023-05-18-11-18-37-858144jCF.jpg

หน้าที่ 1