ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เข้าร่วมลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับบริษัท ธนาบลอซซัม จำกัด โดยมีคุณนิติ ธนสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาบลอซซัม จำกัด ร่วมในพิธีลงนามความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 12:01 น.

1
 • 2023-05-18-12-01-16-882545vDI.jpg
 • 2023-05-18-12-01-16-916800gm4.jpg
 • 2023-05-18-12-01-17-448286dg0.jpg
 • 2023-05-18-12-01-17-472968hnr.jpg
 • 2023-05-18-12-01-17-860476lDF.jpg
 • 2023-05-18-12-01-17-883259uI0.jpg
 • 2023-05-18-12-01-18-257970dsS.jpg
 • 2023-05-18-12-01-18-282140lKW.jpg
 • 2023-05-18-12-01-18-670618ghF.jpg
 • 2023-05-18-12-01-18-807070BCJ.jpg
 • 2023-05-18-12-01-19-337995cz7.jpg

หน้าที่ 1
1