ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิด กิจกรรม“การฝึกอบรมการปลูกพืชผักเศรษฐกิจในระบบเกษตรอินทรีย์” โครงการบูรณาการเทคโนโลยี การเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท เป็นวิทยากรบรรยาย มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1) เทคนิคการเตรียมดินเพื่อการผลิตผักอินทรีย์ 2) เทคนิคการเตรียมคลังอาหารพืชอินทรีย์ 3) เทคนิคการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 4) เทคนิคการเตรียมวัสดุเพาะกล้าผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 5) เทคนิคการเพาะกล้าผักอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม เวลา 10:04 น.

1
  • 2023-05-23-10-04-55-855488hAX.jpg
  • 2023-05-23-10-04-55-856441uBP.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-224385l36.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-237533S38.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-563875mwU.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-596329afX.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-955867pI9.jpg
  • 2023-05-23-10-04-56-974855wGJ.jpg
  • 2023-05-23-10-04-57-300906mY9.jpg

หน้าที่ 1
1