ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล. ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2”กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกว่า 300 คน จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยาย ดังนี้ 1)“จรรยาบรรณสำหรับผู้ค้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย” โดยคุณอนุสรณ์ เชาว์นพฤฒิพงศ์ กรรมการบริหารสมาคม สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร 2)“แมลง ไร สัตว์ศัตรูและการป้องกันกำจัด” โดย คุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยยางกูร จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 3)“เทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดยคุณวรวิช สุดจริตธรรมจริยยางกูร จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 4)“โรคพืชและการป้องกันกำจัด” โดยนางสาวชนินทร ดวงสอาด จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 5) “วัชพืชและวิธีป้องกันกำจัด”โดยคุณเทอดพงษ์ มหาวงศ์ จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 6) “สูตรผสมของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช” โดยคุณสุกัญญา คำคง จากกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 7) “การเกิดพิษของสารกำจัดแมลงและศัตรูพืช และการปฐมพยาบาล” โดย....จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 8) “สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (plant growth regulators)” โดยคุณปาริชาติ พจนศิลป์ จากสถาบันวิจัยพืชสวน   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม เวลา 22:00 น.

1
  • 2023-07-02-22-04-40-977632bfV.jpg
  • 2023-07-02-22-05-09-422205avS.jpg
  • 2023-07-26-17-47-34-369151dS4.jpg
  • 2023-07-26-17-47-34-390954ktw.jpg
  • 2023-07-26-17-47-34-829076epz.jpg
  • 2023-07-26-17-47-34-841895GP3.jpg
  • 2023-07-26-17-47-35-374725zR6.jpg
  • 2023-07-26-17-47-35-411959mNZ.jpg
  • 2023-07-26-17-47-35-796499emY.jpg

หน้าที่ 1
1