ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 .....คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 2” มีการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ “แนะนำขั้นตอน และข้อปฏิบัติการเข้ารับการฝึกอบรม”โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ และอาจารย์พัชรี พรหมคช “พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” โดยคุณอนรรค อุปมาลี จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 “โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-shop)” และ “มาตรการควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ดูแล วัตถุอันตราย ปุ๋ย และพันธุ์พืช”โดยคุณนิสิต บุญเพ็ง จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 “การทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม” เสวนา “ส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการร้าน Q-shop” โดย 1.คุณนงนุช ยกย่องสกุล รักษาการผู้อำนวยการสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย 2.คุณนิสิต บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 3.อาจารย์พัชรี พรหมคช พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 3 กรกฏาคม เวลา 13:24 น.

 • 2023-07-03-13-25-17-767898uH8.jpg
 • 2023-07-03-13-25-17-770528clo.jpg
 • 2023-07-03-13-25-18-226275u09.jpg
 • 2023-07-03-13-25-18-295039eyE.jpg
 • 2023-07-03-13-25-18-649718oO9.jpg
 • 2023-07-03-13-25-18-779828RU5.jpg
 • 2023-07-03-13-25-19-187211bot.jpg
 • 2023-07-03-13-25-19-264081WY9.jpg
 • 2023-07-03-13-25-19-595998doq.jpg
 • 2023-07-03-13-25-19-685726qy2.jpg
 • 2023-07-03-13-25-20-021553hN6.jpg
 • 2023-07-03-13-25-20-115160zFX.jpg

หน้าที่ 1