ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้สำหรับการประกอบอาชีพของประชาชนในยุควิถีชีวิตใหม่ หลักสูตร “การขยายพันธุ์พืชไม้ผล และไม้ยืนต้น” โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำต้น เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านน้ำต้น ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 4 กรกฏาคม เวลา 16:02 น.

1
 • 2023-07-04-16-02-55-063153psW.jpg
 • 2023-07-04-16-02-55-072551yGM.jpg
 • 2023-07-04-16-02-55-417561rT1.jpg
 • 2023-07-04-16-02-55-430309izJ.jpg
 • 2023-07-04-16-02-55-695874jQR.jpg
 • 2023-07-04-16-02-55-780595zU2.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-034296iqH.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-112179oDY.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-487649uOR.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-495687aW9.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-826922cg0.jpg
 • 2023-07-04-16-02-56-858638fi9.jpg

หน้าที่ 1
1