ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการ World Assembly 2023 จำนวน 25 คน โดยเข้ารับฟังบรรยาย ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบการเกษตร ทางภาคเหนือ :effects of climate changes on agricultural system in northern Thailand” เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติการทางดินชั้นสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง บรรยายในหัวข้อ “Soil under Agriculture: Impacts and Mitigating Climate Change” 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สุธีระ เหิมฮึก บรรยายในหัวข้อ “Effect of climate change on forestry in Thailand” 3)อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ บรรยายในหัวข้อ “Black Soldier Fly addresses biowaste and mitigates climate change”   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 5 กรกฏาคม เวลา 18:26 น.

1
 • 2023-07-05-18-26-40-650122mu7.jpg
 • 2023-07-05-18-26-40-658317hmq.jpg
 • 2023-07-05-18-26-41-180191xCG.jpg
 • 2023-07-05-18-26-41-199323nJ0.jpg
 • 2023-07-05-18-26-41-614483vR0.jpg
 • 2023-07-05-18-26-41-629281pzW.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-000092BFN.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-044267uS0.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-407236dJ9.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-455389dkp.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-807754clC.jpg
 • 2023-07-05-18-26-42-874885HOW.jpg

หน้าที่ 1
1