ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- นายพีรพันธ์ ทองเปลว นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย Mr.Obiad Bhat นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรวิศกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ UC Summer School 2023 หัวข้อ "Sustainability of Agricultural Systems in Difficult Environments” ภายใต้การสนับสนุนของ Southeast Asian University Consortium for Graduate Education in Agriculture and Natural Resources (UC), TALENT programme on Sustainable Landscape Management ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร และ วิทยาเขตบางเขน สำหรับในการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวแทนนักศึกษาและตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในภาคีเครือข่าย UC ทั้งจากประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไต้หวัน และญี่ปุ่น ในด้านการศึกษาความยั่งยืนของระบบเกษตรในสภาวะที่มีข้อจำกัดสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ L'Institut Agro Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใช้ระบบการปลูกพืชยางพารา และระบบเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ทั้งด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์ และองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาการศึกษาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 19:27 น.

1
  • 2023-08-06-19-27-57-179383s38.jpg
  • 2023-08-06-19-27-57-568775fwV.jpg
  • 2023-08-06-19-27-57-673172zP9.jpg
  • 2023-08-06-19-27-58-734703iB9.jpg
  • 2023-08-06-19-28-00-015786yS1.jpg
  • 2023-08-06-19-28-00-090058pDE.jpg
  • 2023-08-06-19-28-01-242120eKX.jpg
  • 2023-08-06-19-28-02-186691gnu.jpg

หน้าที่ 1
1