ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารของคณะฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ ที่ได้ช่วยงานด้านบริหารของคณะผลิตกรรมการเกษตร และเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ร้านอาหารแกงป่านายก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม เวลา 15:28 น.

1
 • 2023-08-08-15-29-03-491106yZ8.jpg
 • 2023-08-08-15-29-03-493963adf.jpg
 • 2023-08-08-15-29-03-992243149.jpg
 • 2023-08-08-15-29-04-011781sv7.jpg
 • 2023-08-08-15-29-04-437180fW0.jpg
 • 2023-08-08-15-29-04-633299tyB.jpg
 • 2023-08-08-15-29-05-056086hR9.jpg
 • 2023-08-08-15-29-05-530286fr1.jpg
 • 2023-08-08-15-29-05-968715yzY.jpg
 • 2023-08-08-15-29-06-621217zB1.jpg
 • 2023-08-08-15-29-06-873153in6.jpg

หน้าที่ 1
1