ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะผลิตกรรมการเกษตร มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษารายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกองพลทหารราบที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ และให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ในกองพลทหารราบที่ 7   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 16:13 น.

1
 • 2023-09-14-16-13-46-318618lUX.jpg
 • 2023-09-14-16-13-46-346187yT0.jpg
 • 2023-09-14-16-13-47-900213hst.jpg
 • 2023-09-14-16-13-47-974962mDO.jpg
 • 2023-09-14-16-13-49-354721rsA.jpg
 • 2023-09-14-16-13-49-359869lsy.jpg
 • 2023-09-14-16-13-50-754244bm8.jpg
 • 2023-09-14-16-13-50-754585pAG.jpg
 • 2023-09-14-16-13-52-101815prP.jpg
 • 2023-09-14-16-13-52-319370enE.jpg
 • 2023-09-14-16-13-53-204298pL4.jpg

หน้าที่ 1
1