ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการบริการวิชาการ “การส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุกลุ่มเพียงดิน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นและการใช้ประโยชน์” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่สมาชิกกลุ่มเพียงดินสันป่าเปา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 โดยมีคุณลาวัล เบี้ยไทสง ผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียงดินสันป่าเปา และ อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นถิ่นในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อได้กำหนดพืชเป้าหมายหลักจำนวน 5 ชนิด ที่ชุมชนให้ความสนใจและต้องการใช้ประโยชน์ จากนั้น ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 จะเป็นการลงพื้นที่สำรวจ และจัดกิจกรรม “สำรวจพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมีคุณรำไพ สมพมิตร สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียงดินสันป่าเปาเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำพืชสมุนไพรและพืชพื้นถิ่นในชุมชนมาใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำมารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 16:32 น.

 • 2023-09-14-16-32-59-958173QY0.jpg
 • 2023-09-14-16-32-59-973720sMQ.jpg
 • 2023-09-14-16-33-00-400480ayT.jpg
 • 2023-09-14-16-33-00-428293iIR.jpg
 • 2023-09-14-16-33-00-880013fJN.jpg
 • 2023-09-14-16-33-00-881999oT6.jpg
 • 2023-09-14-16-33-01-293816yBS.jpg
 • 2023-09-14-16-33-01-407094lsT.jpg
 • 2023-09-14-16-33-01-736031orR.jpg
 • 2023-09-14-16-33-01-834233uKR.jpg
 • 2023-09-14-16-33-02-212987DOR.jpg
 • 2023-09-14-16-33-02-281171wDR.jpg

หน้าที่ 1