ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปัทมา หาญนอก คณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. พชรพร ตาดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ อ.ดร. กฤติยา ทองคุ้ม วิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมโครงการ The 5th UC Faculty Forum ณ Visayas State University ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การสนับสนุนจาก SEARCA ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2566 เพื่อบรรยายทางวิชาการภายใต้หัวข้อ Sustainable Agriculture under Changing Climate การร่วมงานในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการการขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ การมีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 กันยายน เวลา 17:32 น.

1
  • 2023-09-25-17-32-47-836489I49.jpg
  • 2023-09-25-17-32-47-846322hu9.jpg
  • 2023-09-25-17-32-48-272064qVY.jpg
  • 2023-09-25-17-32-48-308644mTZ.jpg
  • 2023-09-25-17-32-48-701489bL6.jpg
  • 2023-09-25-17-32-48-723021CHN.jpg

หน้าที่ 1
1