ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่1-3 จำนวน 3 คน(กลุ่มผู้มีความสามารถ) เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน(AEC) จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาัลัยแม่โจ้ เพื่อฝึกการใช้ภาษา การพูดสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน อุปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และมุมมองโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป ณ Central Luzon State University(CLSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับการต้อนรับ และดูแลจากเจ้าหน้าที่ Central Luzon State University เป็นอย่างดี  ผู้บันทึก บุคคลไม่อยู่ในฐานข้อมูล ลงเมื่อ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เวลา 20:45 น.

 • 2013-05-13-20-47-46bq5.jpg
 • 2013-05-13-20-48-51b03.jpg
 • 2013-05-13-20-49-56gkv.jpg
 • 2013-05-13-20-50-59p01.jpg
 • 2013-05-13-20-52-23lo5.jpg
 • 2013-05-13-20-53-37gw7.jpg
 • 2013-05-13-21-01-32gj3.jpg
 • 2013-05-13-21-02-38ai2.jpg
 • 2013-05-13-21-03-46cij.jpg
 • 2013-05-13-21-04-52bo5.jpg
 • 2013-05-13-21-06-02clv.jpg
 • 2013-05-13-21-07-12kt8.jpg

หน้าที่ 1