ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมกาดเกษตรฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) ได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมในพิธีเปิดและรับมอบของที่ระลึกจากคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร จากนั้นได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากนักศึกษา บุคลากร และเครือข่ายเกษตรกรเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมศุนย์บริการวิชาการ (AP shop) ซึ่งเป็นศุนย์จัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร เครือข่ายงานวิจัย และผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ของคณะผลิตกรรมการเกษตร อาทิเช่นผลิตภัณฑ์ชาหญ้าหวาน สบู่เห็ดหลินจือ แอลกอลฮอร์จากฝาง เชื้อเห็ดป่า ดินผสมและปุ๋ยบำรุงพืช   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 18:59 น.

 • 2021-09-28-19-02-12-626027zJ2.jpg
 • 2021-09-28-19-02-12-666534U58.jpg
 • 2021-09-28-19-02-15-575726hoq.jpg
 • 2021-09-28-19-02-15-712049hY0.jpg
 • 2021-09-28-19-02-18-223068uX4.jpg
 • 2021-09-28-19-02-18-344368ARW.jpg
 • 2021-09-28-19-02-21-149890wK9.jpg
 • 2021-09-28-19-02-21-907145hlA.jpg
 • 2021-09-28-19-02-23-882545k35.jpg
 • 2021-09-28-19-02-24-944335tEU.jpg
 • 2021-09-28-19-02-26-037184tyO.jpg
 • 2021-09-28-19-02-27-627486bgh.jpg

หน้าที่ 1