ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร แสดงความยินดีแก่ทีมวารสารผลิตกรรมการเกษตรที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI กลุ่มที่ 1 จากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ เป็นประธานคณะทำงานวารสารผลิตกรรมการเกษตร พร้อมทีมงานวารสารผลิตกรรมการเกษตรรับมอบช่อดอกไม้ เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ กาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 19:53 น.

1
  • 2021-09-28-19-55-09-411453rwG.jpg
  • 2021-09-28-19-55-09-500111esW.jpg
  • 2021-09-28-19-55-11-390058crw.jpg

หน้าที่ 1
1