ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำผู้เข้าร่วมอบรมระยะสั้น จากประเทศไนจีเรีย จำนวน 20 คน ที่เข้าร่วมโครงการ Agricultural Sustainability: Train the Trainer Initiative for Nigerian Farmers May 15th – May 31rd, 2023 เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2566 โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Rice Production”และนำไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี คเณชาบริรักษ์ อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์ และ ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Pest Management: ศัตรูพืชและการจัดการ” และศึกษาดูงาน ณ อุทยานราชพฤกษ์ และโครงการหลวง เมื่อระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย “Agricultural Sustainability: Technology and Standardization of Agriculture in Thailand for Fruit Tree” และดูงานที่สำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 - รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง และคณะ บรรยายเรื่อง “Soil test kit and C-STOCK IoT application for managing fertilizers in cropped agriculture under climate change” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 - อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท เป็นบรรยายเรื่อง “Practical Workshop on Easy Seedling Process” และฟาร์มสาขาพืชผัก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 - ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ร่วมเป็นวิทยากรและพาศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 15:26 น.

 • 2023-05-25-15-26-50-502438opR.jpg
 • 2023-05-25-15-26-50-503333ow3.jpg
 • 2023-05-25-15-26-50-779270fm6.jpg
 • 2023-05-25-15-26-50-925117G59.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-249639wJ4.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-271209aoR.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-540263kDM.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-578763ixy.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-806189owE.jpg
 • 2023-05-25-15-26-51-839863wBX.jpg
 • 2023-05-25-15-26-52-043865u15.jpg
 • 2023-05-25-15-26-52-122859npG.jpg

หน้าที่ 1