ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นวิทยากรอบรม ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการอนุรักษ์และจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรด้านป่าไม้" ภายใต้แผนงานสนับสนุนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดลำพูน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อันจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุมฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม เวลา 16:32 น.

1
  • 2023-05-25-16-33-03-731501cBH.jpg
  • 2023-05-25-16-33-03-739403mGU.jpg
  • 2023-05-25-16-33-04-242691v78.jpg
  • 2023-05-25-16-33-04-284168jor.jpg
  • 2023-05-25-16-33-04-651981AC4.jpg
  • 2023-05-25-16-33-04-705765wTZ.jpg
  • 2023-05-25-16-33-05-090672gNS.jpg
  • 2023-05-25-16-33-05-338684cdM.jpg

หน้าที่ 1
1