ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
กิจกรรมและผลงาน -> หน้าหลักคณะ
- อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เดินทางไปพบเครือข่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2567 ในส่วนงานบริการวิชาการและวิจัย เพื่อตอบตัวชี้วัดในกิจกรรมพบปะเครือข่าย แหล่งทุน ภายในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยพร้อมดำเนินการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชในพื้นที่ โดยเข้าศึกษาในเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมูลนิธิชัยพัฒนา อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ร่วมหารือแนวทางการบริการวิชาการสู่ชุมชนที่มีรากฐานจากการเกษตร กับนายสมอาด วรรณลังกา กำนันตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมตลาดร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย ที่เป็นแหล่งรวบรวมพืชผลทางการเกษตรของชาติพันธุ์ที่สูง ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 18:39 น.

1
  • 2023-09-14-18-39-52-817894DMX.jpg
  • 2023-09-14-18-39-52-817894kLU.jpg
  • 2023-09-14-18-39-53-401561oAS.jpg
  • 2023-09-14-18-39-53-404850lw4.jpg
  • 2023-09-14-18-39-53-938004DG7.jpg
  • 2023-09-14-18-39-53-969324jOS.jpg
  • 2023-09-14-18-39-54-414901cD7.jpg
  • 2023-09-14-18-39-54-450778adi.jpg
  • 2023-09-14-18-39-54-879137jp7.jpg
  • 2023-09-14-18-39-54-949003rx4.jpg

หน้าที่ 1
1