ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> วิทยาการสมุนไพร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม "การผลิตวัตถุดิบและแปรรูปสมุนไพร" ภายใต้โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งองค์ความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง PT 212 อาคารพืชศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวิทยากรบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ "ปฏิบัติบัติการสกัดน้ำมันจากสมุนไพiระบบสกัดเย็นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร" โดย อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์ "การแปรรูปสบู่จากสารสกัดแก่นฝาง" โดย ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ "การแปรรูปเจลแอลกอฮอล์ส่วนผสมจากสารสกัดแก่นฝาง" โดยอาจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม   ผู้บันทึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม ลงเมื่อ วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 16:48 น.

 • 2020-07-02-16-49-26-531478MX0.jpg
 • 2020-07-02-16-49-37-029333F13.jpg
 • 2020-07-02-16-49-41-978625ENT.jpg
 • 2020-07-02-16-49-48-819427jKP.jpg
 • 2020-07-02-16-50-10-859606csK.jpg
 • 2020-07-02-16-50-19-490556rsU.jpg
 • 2020-07-02-16-50-26-480760eA9.jpg
 • 2020-07-02-16-50-35-765511bX2.jpg
 • 2020-07-02-16-50-48-526499fx3.jpg
 • 2020-07-02-16-50-59-023725DNY.jpg
 • 2020-07-02-16-51-04-908035CPY.jpg
 • 2020-07-02-16-51-26-705333CGN.jpg

หน้าที่ 1