ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
กิจกรรมและผลงาน -> หลักสูตรพืชสวน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์ หัวหน้าโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนิเวศวัฒนธรรม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โดยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์บนฐานคุณค่าทางนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับตัวแทนกลุ่ม บ้านแม่ยางห้า ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.การเรียนรู้แบบมีร่วมในการตั้งชื่อกลุ่ม ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันให้ใช้ชื่อกลุ่ม คือ กลุ่มผู้แปรรูปเคปกูสเบอรี่บ้านแม่ยางห้า 2. การเรียนรู้แบบมีส่วนในการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยตัวแทนกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันเสนอให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีองค์ประกอบดังนี้ 1) องค์ประกอบหลัก คือ มีรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยาวสีขาว สะพายตระกร้าไม้ไผ่กำลังก้มเก็บผลเคปกุสเบอรี่จากต้น เพื่อสื่อถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงการเริ่มต้น และโอกาสที่จะมีอาชีพใหม่ของกลุ่มเป้าหมายบ้านแม่ยางห้า  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 8 เมษายน เวลา 18:30 น.

 • 2021-04-08-18-30-25-746849twz.jpg
 • 2021-04-08-18-30-25-755903rGM.jpg
 • 2021-04-08-18-30-26-221446bL1.jpg
 • 2021-04-08-18-30-26-221508FK0.jpg
 • 2021-04-08-18-30-26-707997ep5.jpg
 • 2021-04-08-18-30-26-731493DEF.jpg
 • 2021-04-08-18-30-27-151344boz.jpg
 • 2021-04-08-18-30-27-163407JNS.jpg
 • 2021-04-08-18-30-27-425396OY8.jpg
 • 2021-04-08-18-30-27-439512dEW.jpg
 • 2021-04-08-18-30-27-858232PQ4.jpg
 • 2021-04-08-18-30-28-004484bRZ.jpg

หน้าที่ 1