ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชสวน
- คณะผลิตกรรมการเกษตรจัดพิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร เนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ อาคารแผ่พืชน์ (โดม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้ที่ได้รับโล่เศิษย์เก่าดีเด่นคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 45 ท่าน ดังนี้ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำเกิง ป้องพาล แม่โจ้รุ่นที่ 34 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล แม่โจ้รุ่นที่ 36 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี แม่โจ้รุ่นที่ 36 4) อาจารย์ ดร.พรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์ แม่โจ้รุ่นที่ 45 5) นายสุการณ์ จนใจ แม่โจ้รุ่นที่ 45 6) นายสุทัด ปินตาเสน แม่โจ้รุ่นที่ 46 7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 49 8) อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ แม่โจ้รุ่นที่ 49 9) ว่าที่ร้อยตรี ธัญชาติ แวววรรณวิรัช แม่โจ้รุ่นที่ 49 10) นายสมเจตน์ จิตรประเสริฐศรี แม่โจ้รุ่นที่ 49 11) รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล แม่โจ้รุ่นที่ 50 12) รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล แม่โจ้รุ่นที่ 51 13 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย แม่โจ้รุ่นที่ 52 14) นายชิน เถียรทิม แม่โจ้รุ่นที่ 52 15) นายรุ่งโรจน์ มณี แม่โจ้รุ่นที่ 52 16 ) นายชูชีพ แว่นฉิม แม่โจ้รุ่นที่ 53 17) นางสาวรัตติยา โตจีน แม่โจ้รุ่นที่ 54 18) นางสุพัตรา บุตรพลวง แม่โจ้รุ่นที่ 55 19) นายปรีชา รัตนัง แม่โจ้รุ่นที่ 55 20) ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 56 21) อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข แม่โจ้รุ่นที่ 56 22) รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ แม่โจ้รุ่นที่ 56 23 ) รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ แม่โจ้รุ่นที่ 57 24) นายธนากร โพธิ์มี แม่โจ้รุ่นที่ 57 25)รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ แม่โจ้รุ่นที่ 57 26) นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม แม่โจ้รุ่นที่ 57 27) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม แม่โจ้รุ่นที่ 58 28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ แม่โจ้รุ่นที่ 59 29) นายสิทธาไชย์ วัฒนคงเศรษฐ์ แม่โจ้รุ่นที่ 59 30 ) นายสมเจตต์ ซิ้มเจริญ แม่โจ้รุ่นที่ 60 31) นางปริญดา หรูนหีม แม่โจ้รุ่นที่ 60 32) รองศาสตราจารย์ ดร.ยศ บริสุทธิ์ แม่โจ้รุ่นที่ 61 33) นายเสกสิทธิ์ สุขเสริม แม่โจ้รุ่นที่ 62 34 ) นายดำเนิน เล่งระบำ แม่โจ้รุ่นที่ 62 35) อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม แม่โจ้รุ่นที่ 62 36) อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย แม่โจ้รุ่นที่ 64 37) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย จิตร์อารี แม่โจ้รุ่นที่ 66 38) นายมงคล ธราดลธนสาร แม่โจ้รุ่นที่ 66 39) ดร.อนุวัฒน์ กำแพงแก้ว แม่โจ้รุ่นที่ 66 40) อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์ แม่โจ้รุ่นที่ 67 41) นายชัยมนตรี โยธาบริบาล แม่โจ้รุ่นที่ 74 42) นายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ แม่โจ้รุ่นที่ 77 43) Mr.Douangtavanh Sisombath แม่โจ้รุ่นที่ 78 44) ดร.ขวัญชนก เหล่าสุนทร แม่โจ้รุ่นที่ 78 45)ดร.เชษฐกานต์ เหล่าสุนทร แม่โจ้รุ่นที่ 78  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน เวลา 18:06 น.

 • 2022-06-07-18-06-56-026715bJN.jpg
 • 2022-06-07-18-06-56-030667lU1.jpg
 • 2022-06-07-18-06-56-552062ckL.jpg
 • 2022-06-07-18-06-56-562884hm9.jpg
 • 2022-06-07-18-06-56-968348ehL.jpg
 • 2022-06-07-18-06-56-992117rBX.jpg
 • 2022-06-09-15-13-57-799993mnz.jpg
 • 2022-06-09-15-13-57-815406clN.jpg
 • 2022-06-09-15-14-00-284771ltD.jpg
 • 2022-06-09-15-14-00-825885ACK.jpg
 • 2022-06-09-15-14-02-984131cgW.jpg
 • 2022-06-09-15-14-03-485635kl7.jpg

หน้าที่ 1