ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชสวน
- ผศ.ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี, ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผศ.ดร.สุธีระ เหิมฮึก, ผศ.ดร.จักรพงษ์ กางโสภา, อ.ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว และ อ.ดร.รัชนี พุทธา อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ร่วมประชุมและลงสำรวจพื้นที่การดำเนินงาน “โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.” ณ บ้านหัวทุ่ง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ซึ่งทีมคณาจารย์ฯ ได้ร่วมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำนา และวางแผนถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ส่งเสริมแนวทางการประชาสัมพันธ์หาช่องทางการตลาด ร่วมกับหน่วยงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการทำงานในเชิงบูรณาการ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างแท้จริง..ภาพ/ข่าว:ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 26 กันยายน เวลา 19:44 น.

1
  • 2022-09-26-19-44-53-238900sPZ.jpg
  • 2022-09-26-19-45-13-899840jmG.jpg
  • 2022-09-26-19-45-29-322376lpN.jpg
  • 2022-09-26-19-45-39-446185fqw.jpg
  • 2022-09-26-19-45-52-939384lP6.jpg
  • 2022-09-26-19-46-03-667426kmV.jpg
  • 2022-09-26-19-46-14-568780fjO.jpg
  • 2022-09-26-19-46-24-703880dDW.jpg

หน้าที่ 1
1