ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> หลักสูตรพืชไร่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารและสร้างความผูกพันบุคลากร และแสดงุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ คณะผลิตกรรมการเกษตรประจำปี 2564 กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการที่เกษียณอายุราชการดังนี้ 1) อาจารย์ ดร. นเรศ ศิริเกษร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชา ชาลีพรหม ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาอารักขาพืช 3) นางกนกพร นันทดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4) นาย จำรัส สายเขียว พนักงานห้องปฏิบัติการ สังกัดสาขาวิชาพืชสวน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 0:38 น.

 • 2021-09-28-00-44-05-614948gJN.jpg
 • 2021-09-28-00-44-05-622983mNQ.jpg
 • 2021-09-28-00-44-08-420567gjI.jpg
 • 2021-09-28-00-44-08-420567diq.jpg
 • 2021-09-28-00-44-11-040646fv6.jpg
 • 2021-09-28-00-44-11-102643KV7.jpg
 • 2021-09-28-00-44-13-985897CK9.jpg
 • 2021-09-28-00-44-14-010997fvw.jpg
 • 2021-09-28-00-44-16-694178fm5.jpg
 • 2021-09-28-00-44-16-696963j02.jpg
 • 2021-09-28-00-44-19-756736cl4.jpg
 • 2021-09-28-00-44-19-861347uvK.jpg

หน้าที่ 1