ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เนตรนภา อินสลุด หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่มีสารสำคัญสูง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “กัญชง กัญชา โอกาสและความเสี่ยง พืชเศรษฐกิจตัวใหม่หลังการปลดล็อก” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกการปลูกกัญชง กัญชา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 140 คน ที่มีความสนใจ โดยในการบรรยายมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชง กัญชา กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องหลังการปลดล็อกกัญชง กัญชา ออกจากพืชเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน เวลา 18:16 น.

1
  • 2022-06-17-18-16-51-539303bFH.jpg
  • 2022-06-17-18-16-51-629882i04.jpg
  • 2022-06-17-18-16-52-275841aDT.jpg
  • 2022-06-17-18-16-52-513384LO3.jpg
  • 2022-06-17-18-16-52-850902ahL.jpg
  • 2022-06-17-18-16-53-100671qw4.jpg

หน้าที่ 1
1