ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- คณะผลิตกรรมการเกษตรร่วมกับสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรมเพาะต้นอ่อนทานตะวัน กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ จันทร์แก้ว เปิดโครงการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้ 1) “ความทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ ลักษณะ ประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการ และการบริหารจัดการในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” โดย อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 2)“เทคนิคการการเพาะต้นอ่อนทานตะวันงอก และต้นอ่อนพืชอื่น ๆ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 20:30 น.

 • 2022-09-14-20-32-10-486192fpO.jpg
 • 2022-09-14-20-32-10-549990DFH.jpg
 • 2022-09-14-20-32-11-578921MV3.jpg
 • 2022-09-14-20-32-11-594057fAX.jpg
 • 2022-09-14-20-32-12-536015yC1.jpg
 • 2022-09-14-20-32-12-541815iux.jpg
 • 2022-09-14-20-32-13-507736fsB.jpg
 • 2022-09-14-20-32-13-516313d09.jpg
 • 2022-09-14-20-32-14-495465mwK.jpg
 • 2022-09-14-20-32-14-516597es6.jpg
 • 2022-09-14-20-32-15-590435jQW.jpg
 • 2022-09-14-20-32-15-596863hrI.jpg

หน้าที่ 1