ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> พืชไร่
- รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิด กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทำแผนหน่วยงาน แผนปฏิบัติงานประจำปี และปรับโครงการเข้าสู่ตัวชี้วัด ประจำปี พ.ศ. 2566 กล่าวต้อนรับ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร กล่าวรายงาน โดยอาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ จากนั้น เป็นการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) การบรรยาย “ทิศทาง แนวทางการขับเคลื่อน เป้าหมาย ของการเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 กลุ่มเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2) การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากบุคลากร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษา 3) การรายงานผลการดำเนินงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 4) นำเสนอทิศทาง นโยบายการบริหารงาน ของคณะผลิตกรรมการเกษตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะผลิตกรรมการเกษตร ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เป็นการ การระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินการของคณะตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่ม 1 ด้านการเรียนการสอน กิจการนักศึกษาและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) กลุ่ม 2 ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และ การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) กลุ่ม 3 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการเพิ่มรายได้ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:59 น.

1 2 3 4 5 Next
 • 2022-11-16-16-59-36-595952oWX.jpg
 • 2022-11-16-16-59-37-920130rD7.jpg
 • 2022-11-16-16-59-41-155055NT6.jpg
 • 2022-11-16-16-59-42-443341bgT.jpg
 • 2022-11-16-16-59-47-555644BRV.jpg
 • 2022-11-16-16-59-48-805108bQ2.jpg
 • 2022-11-16-16-59-53-576448tPY.jpg
 • 2022-11-16-16-59-57-160069kHJ.jpg
 • 2022-11-16-16-59-58-298604PR0.jpg
 • 2022-11-16-16-59-59-777453avQ.jpg
 • 2022-11-16-17-00-04-374994JKR.jpg
 • 2022-11-16-17-00-06-221208e09.jpg

หน้าที่ 1
1 2 3 4 5 Next