ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> หลักสูตรอารักขาพืช
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปี 2564 คณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 22 รางวัล ดังนี้ ประเภทนักวิจัยยอดเยี่ยม 5 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2564 1) ผู้ได้รับเงินทุนวิจัยสูงสุด ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น 2) ผู้มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ 3)ผู้มีผลงานที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี ประเภทนักวิจัยดีเด่น 1) เงินทุนวิจัยสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 2 ) เป็นผู้ที่ส่งผลงานวิชาการและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวมค่าน้ำหนักผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ 3) ผู้ที่มีผลงานวิจัยขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ ,รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี ,รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก และดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 3) ประเภทผู้ที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ 1) เป็นผู้ที่รับรางวัลทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด และอาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว 2) ผู้ที่ได้รับผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ได้รับการจดทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี อารีศรีสม และดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทน์ ประเภทบุคลากรด้านบริการวิชาการ งบประมาณโครงการบริการวิชาการสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับเงินวิจัยรวมตามสัดส่วน จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสูงสุด ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 – พฤษภาคม 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์,อาจารย์ ดร. สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร และอาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท โดยมีพิธีมอบเมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ กาดเกษตรคณะผลิตกรรมการเกษตร บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ) คณะผลิตกรรมการเกษตร   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 19:21 น.

 • 2021-09-28-19-25-32-987778iM4.jpg
 • 2021-09-28-19-25-33-071645gN0.jpg
 • 2021-09-28-19-25-34-886847G49.jpg
 • 2021-09-28-19-25-35-500754I13.jpg
 • 2021-09-28-19-25-36-997307dp5.jpg
 • 2021-09-28-19-25-37-757942fD7.jpg
 • 2021-09-28-19-25-38-939698uOW.jpg
 • 2021-09-28-19-25-39-995277eGR.jpg
 • 2021-09-28-19-25-41-056638BCR.jpg
 • 2021-09-28-19-25-42-418703kBW.jpg
 • 2021-09-28-19-25-44-657967x12.jpg
 • 2021-09-28-19-25-45-599106irR.jpg

หน้าที่ 1