ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> อารักขาพืช
- งานบริการวิชาการและวิจัย คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรม“รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จัดทำแผนปีงบประมาณ 2566” ภายใต้โครงการ AP Model เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 1) รายงานผลการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์วิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมจัดทำแผนงานวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 2) บรรยาย หัวข้อ “เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” และหัวข้อ “การบริหารจัดการผู้ได้รับผลกระทบตามพันธกิจ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 14 กันยายน เวลา 20:24 น.

1
  • 2022-09-14-20-24-26-574630gT9.jpg
  • 2022-09-14-20-24-26-574821kzL.jpg
  • 2022-09-14-20-24-27-590342cfE.jpg
  • 2022-09-14-20-24-27-724700ntB.jpg
  • 2022-09-14-20-24-28-443561rMX.jpg
  • 2022-09-14-20-24-28-558655TU2.jpg
  • 2022-09-14-20-24-29-354932asA.jpg

หน้าที่ 1
1