ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> อารักขาพืช
- รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.เนตรนภา อินสลุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา และ อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา จากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพืชไร่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว ระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม รวงผึ้ง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ร่วมลงนามข้อตกลงฯ กับ ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.วีรพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย ของกรมการข้าว และผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมพิธีในครั้งนี้  ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:51 น.

1
  • 2022-11-01-14-51-21-755646ruH.jpg
  • 2022-11-01-14-51-21-771363zH6.jpg
  • 2022-11-01-14-51-22-104523prM.jpg
  • 2022-11-01-14-51-22-186945LQZ.jpg
  • 2022-11-01-14-51-22-323925egj.jpg
  • 2022-11-01-14-51-22-705378uM8.jpg

หน้าที่ 1
1