ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> อารักขาพืช
- ในวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร พร้อมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณาจารย์ นักวิจัย จากภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Construction and Characterization of the High Density Soybean Mutant Library” โดย Dr.Akito Kaga จาก National Agricultural and Food Research Organization ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี และศึกษาดูงานโรงเรือนกัญชาอินทรีย์เพื่อการแพทย์ บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ  ผู้บันทึก นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง ลงเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:38 น.

1
  • 2022-11-25-10-40-12-400990jmE.jpg
  • 2022-11-25-10-40-15-157957dm9.jpg
  • 2022-11-25-10-40-18-451419ayD.jpg
  • 2022-11-25-10-40-22-549189pzW.jpg
  • 2022-11-25-10-40-24-169094du9.jpg
  • 2022-11-25-10-40-28-037130aF5.jpg
  • 2022-11-25-10-40-29-924586bgQ.jpg
  • 2022-11-25-10-40-31-852103eG2.jpg
  • 2022-11-25-10-40-33-840928lwY.jpg

หน้าที่ 1
1