ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> อารักขาพืช
- งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร ของคณะผลิตกรรมการเกษตรเข้าร่วม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ด้านบริการการศึกษา” เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 สำนักหอสมุด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 1)โปรแกรมและระบบรับสมัครออนไลน์ การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (TCAS 2567) 2)แนวปฏิบัติ และการเสนอหลักสูตร 3) แนวปฏิบัติ การติดตามทวงถามค่าธรรมเนียมการศึกษา/การพ้นสภาพ/การคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4) แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 5) แนวปฏิบัติ และกำหนดการสอบวัดมาตรฐานของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)   ผู้บันทึก น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา ลงเมื่อ วันที่ 28 กันยายน เวลา 15:42 น.

1
  • 2023-09-28-15-42-12-553237mJT.jpg
  • 2023-09-28-15-42-12-545682bsu.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-099077ciU.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-131793hkX.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-525969GN7.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-556329kmS.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-966346AC7.jpg
  • 2023-09-28-15-42-13-979293bcu.jpg
  • 2023-09-28-15-42-14-249139DKU.jpg
  • 2023-09-28-15-42-14-431381aGO.jpg

หน้าที่ 1
1