ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> ปฐพีศาสตร์
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการฐานข้อมูลการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ในการวางแผนสนับสนุนการตัดสินใจด้านการเกษตร รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยการใช้โปรแกรม Microsoft excel เบื้องต้นเพื่อการเกษตรในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาความหมายของตัวเลข ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 303 อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผู้บันทึก น.ส.พิมพ์หทัย กูลวงค์ ลงเมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9:07 น.

 • 2019-12-19-09-08-09-295368fnr.jpg
 • 2019-12-19-09-08-10-512406rHK.jpg
 • 2019-12-19-09-08-11-922040rHX.jpg
 • 2019-12-19-09-08-13-405858KY9.jpg
 • 2019-12-19-09-08-14-691446bjF.jpg
 • 2019-12-19-09-08-16-622111bMX.jpg
 • 2019-12-19-09-08-18-119226jk0.jpg
 • 2019-12-19-09-08-19-435147yDK.jpg
 • 2019-12-19-09-08-20-977440ey8.jpg
 • 2019-12-19-09-08-22-319618gi6.jpg
 • 2019-12-19-09-08-25-065588xQ3.jpg
 • 2019-12-19-09-08-26-298361yFR.jpg

หน้าที่ 1