ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กิจกรรมและผลงาน -> การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน
- เก็บตกถ่ายภาพหมู่ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน งานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 42 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ อาคารทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทั้ง 9 ท่านที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วยคะ 1.นายอภิชาต ชมพู 2.นายต่อพงษ์ ติ๊บมั่ง 3.นายวัชรพงศ์ เดชะ 4.นางอมรา คำแหง 5.นายนฤเบศน์ ดวงศรี 6.นายวุฒิพันธ์ เนตรวิชัย 7.นายปิยะพันธ์ สถิตคุณารัตน์ 8.นายวรเชษฐ์ วรเวชกุล 9.นายโกมิน ทองโกย และขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วยนะคะ 1.นายชลศิษฎ์ ศรีสมหมาย 2.นายสุขุม เครือปินใจ 3.พ.อ.ทศพร พวงงาม 4.นางสาวนัทยา แก้วใจดี 5.นางสาว นิตยาภรณ์ นิพัทธ์ศานต์ 6.นายวีรวัฒน์ มาตรทอง 7.นายชวลิต อินทรพงษ์ 8.ร้อยตำรวจโท วรวุฒิ นามมล  ผู้บันทึก น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว ลงเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11:03 น.

 • 2020-03-10-11-06-15-188093pS4.jpg
 • 2020-03-10-11-06-15-740187x12.jpg
 • 2020-03-10-11-06-16-257158mK9.jpg
 • 2020-03-10-11-06-16-775509ADU.jpg
 • 2020-03-10-11-06-17-771177bER.jpg
 • 2020-03-10-11-06-18-287549hiq.jpg
 • 2020-03-10-11-06-18-823587isM.jpg
 • 2020-03-10-11-06-19-238780JSX.jpg
 • 2020-03-10-11-06-19-783406bzP.jpg
 • 2020-03-10-11-06-20-208228VZ0.jpg
 • 2020-03-10-11-06-20-764386aHY.jpg
 • 2020-03-10-11-06-21-229157bAS.jpg

หน้าที่ 1