ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566
ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ต.ค.
65
พ.ย.
65
ธ.ค.
65
ม.ค.
66
ก.พ.
66
มี.ค.
66
เม.ย.
66
พ.ค.
66
มิ.ย.
66
ก.ค.
66
ส.ค.
66
ก.ย.
66
ระยะเวลา วงเงินจริง สถานะ ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ 1