ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

บริการคณะ
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2567
ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ต.ค.
66
พ.ย.
66
ธ.ค.
66
ม.ค.
67
ก.พ.
67
มี.ค.
67
เม.ย.
67
พ.ค.
67
มิ.ย.
67
ก.ค.
67
ส.ค.
67
ก.ย.
67
ระยะเวลา วงเงินจริง สถานะ ผู้รับผิดชอบ
หน้าที่ 1