ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563
ลำดับ โครงการ จำนวนเงิน ต.ค.
62
พ.ย.
62
ธ.ค.
62
ม.ค.
63
ก.พ.
63
มี.ค.
63
เม.ย.
63
พ.ค.
63
มิ.ย.
63
ก.ค.
63
ส.ค.
63
ก.ย.
63
ระยะเวลา วงเงินจริง สถานะ ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรพืชไร่) 15000 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ อ.ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาปัจจุบันร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาพืชไร่พร้อมทั้งให้บัณฑิตได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน (วันที่จัดกิจกรรม 01/03/2563 - 30/06/2563)
15000 1 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หลักสูตรเกษตรเคมี 30200 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 30200 ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
การศึกษาดูงานด้านปุ๋ยเคมี และด้านสารกำจัดวัชพืช-ศัตรูพืช (วันที่จัดกิจกรรม 02/10/2562 - 31/12/2562)
30200 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการสัมมนาวิชาชีพ (หลักสูตรเกษตรเคมี) 14200 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 8850 ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจารย์ ดร. สาวิกา กอนแสง อาจารย์ ดร. เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
กิจกรรมที่1 รับฟังการบรรยายของวิทยากร (วันที่จัดกิจกรรม 02/10/2562 - 31/12/2562)
10700 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2 การสัมมนาวิชาชีพและการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา (วันที่จัดกิจกรรม 02/10/2562 - 31/12/2562)
3500 2 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการพัฒนาระบบสหกิจศึกษาสาขาวิชาอารักขาพืช (ต่างประเทศ) 100000 31 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ อ.ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
นิเทศสหกิจศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วันที่จัดกิจกรรม 01/10/2562 - 15/11/2562)
21520 1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
นิเทศสหกิจศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่จัดกิจกรรม 01/10/2562 - 15/11/2562)
78480 1 ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562 (สำนักงานคณบดี) 200000 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 สิงหาคม 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจารย์ ดร. รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ประเมินประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่จัดกิจกรรม 01/11/2562 - 30/09/2563)
24700 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 1 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9937 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9936 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9936 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาตร์) สาขาวิชาเกษตรเคมี (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9936 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9936 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
9936 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์ AUN - QA (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
1050 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
2100 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
2100 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
ประชาพิจารณ์ทำรายงานการประเมินตนเอง คณะผลิตกรรมการเกษตร (วันที่จัดกิจกรรม 11/12/2562 - 30/06/2563)
21000 11 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
6 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรปฐพีศาสตร์ (เป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้ว) 200000 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ อาจารย์ จักรพงษ์ ไชยวงศ์
สัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (28-29 ตุลาคม 2562) (วันที่จัดกิจกรรม 28/10/2562 - 29/10/2562)
12000 28 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.1 ศึกษาดูงานด้าน เกษตรเคมี-เกษตรธรรมชาติ (วันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562) (วันที่จัดกิจกรรม 05/11/2562 - 08/11/2562)
67600 5 พฤศจิกายน 2562 - 8 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ (1 มกราคม -29 กุมภาพันธ์ 2563) (วันที่จัดกิจกรรม 01/01/2563 - 29/02/2563)
5576 1 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ (1 มกราคม -29 กุมภาพันธ์ 2563) (วันที่จัดกิจกรรม 01/01/2563 - 29/02/2563)
10824 1 มกราคม 2563 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 1.2 สัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (1-31 มีนาคม 2563) (วันที่จัดกิจกรรม 01/03/2563 - 31/03/2563)
12000 1 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่และฝึกปฏิบัติภาคสนามโดยบูรณาการรายวิชาทางปฐพีศาสตร์ (1-31 มีนาคม 2563) (วันที่จัดกิจกรรม 01/03/2563 - 31/03/2563)
80000 1 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.5 นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมไหว้ครูสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ (20 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2563) (วันที่จัดกิจกรรม 20/06/2563 - 31/07/2563)
12000 20 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท/เอก (หลักสูตรส่งเสริมฯ) 0 19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์คณะเพื่อกระตุ้นยอดรับนักศึกษา (สำนักงานคณบดี) 0 19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ก่อนเรียน (หลักสูตรสมุนไพร) 0 19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร (สำนักงานคณบดี) 0 19 พฤศจิกายน 2562 - 19 พฤศจิกายน 2562 0 ยังไม่ได้ดำเนินการ
หน้าที่ 1