ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

ประเภท *
ชื่อ-นามสกุล : *
หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ : *
เบอร์โทรศัพท์ : * (ไม่เปิดเผยข้อมูล)
Email : * (ไม่เปิดเผยข้อมูล)
รายละเอียดเพิ่มเติม : กรณีศิษย์เก่าโปรดกรอก รุ่นที่ - คณะ - สาขา
หมายเหตุ