ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- โครงการฝึกอบรมการผลิตวัตถุดิบและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรราย PT212 อาคารเพิ่มพูล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายละเอียด


คลิกเพื่อลงทะเบียน   หรือ Scan QR Code ได้ที่
อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
36 นักศึกษา นางสาว จันทร์สุดา สิทธิชัย ส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร 0628*** csd.***@gmail.com Meajo 84 วันที่ 1 กรกฏาคม เวลา 8:22 น.
35 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ สุรีย์ชล วงศ์ประสิทธิ์ ศูนย์กล้วยไม้ฯ คณะผลิตกรรมการเกษตร 0895*** wong***@hotmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 20:56 น.
34 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ธนพล ชาระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0951*** chat***@gmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:25 น.
33 นักศึกษา สุมาลี รุ่งฐิดาภากุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0612*** puif***@gmail.com พืชสวนประดับ วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:22 น.
32 นักศึกษา จุฬารักษ์ คำลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0945*** jala***@gmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:20 น.
31 นักศึกษา ศลิษา แสงพระจันทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0987*** puif***@gmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:18 น.
30 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ธิดารัตน์ ยะกาวิน ศูนย์กล้วยไม้และไม้ประดับ 0843*** Dkya***@gmail. Com รุ่นที่ 80 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชสวนประดับ - วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:09 น.
29 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาว นุจรินทร์ ทองศรี ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 0956*** nutj***@hotmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:09 น.
28 นักศึกษา นายอัมรินทร์ อาปัดชิง พืชสวนประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0807*** Wawa***@gmail.com วันที่ 30 มิถุนายน เวลา 12:02 น.
27 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดวงกมล ส่างแก้ว สาขาวิชาอารักขาพืช 0835*** nooj***@gmail.com คณะผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13:33 น.

หน้าที่ 1