ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
156 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นุขจรินทร์ ปิมปา สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนๆ 089*** Nuch***@gmail.com วันที่ 2 สิงหาคม เวลา 8:48 น.
155 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภูดิศกรณ์ มูลป่า การบริหารสาธารณะ 0616*** pudi***@gmail.com วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 10:19 น.
154 ประชาชนทั่วไป สุรเดช คำปัน 151.ม.1ต.ยางเนิ้งอ.สารภีจ.เชียงใหม่ 0819*** doky***@hotmail.com วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 8:24 น.
153 ประชาชนทั่วไป สุรเดช คำปัน 151.ม.1ต.นางเลิ้ง.สารภีจ.เชียงใหม่ 0819*** doky***@hotmail.com วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 8:21 น.
152 ประชาชนทั่วไป ชายชล ธูปแพ ปริญญาตรี 0915*** chyc***@gmail.com วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 22:38 น.
151 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ธวัชชัย​ ลาภ​ขุน​ 4ปี 0934*** took***@hotmail.com วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 19:39 น.
150 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางกชนก ราชเมืองมูล สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร 0850*** kotc***@hotmail.com วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 15:20 น.
149 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ส.อ.รัตพีพัตร์ แย้มทวีเจริญ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0966*** weer***@gmail.com รุ่น73 - คณะผลิตกรรมฯ -สาขาปฐพีศาสตร์ วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 14:40 น.
148 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อัยวริญ แก้วชิต คณะผลิตกรรมการเกษตร 0952*** ***@ วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 10:43 น.
147 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร 0654*** apir***@hotmail.com 76 สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 10:42 น.

หน้าที่ 1