ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
146 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภิญญาพัชญ์ สรณวัชรเอกากุล เทศบาลฟ้าฮ่าม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0947*** Smoe***@gmail.com วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 10:31 น.
145 นักศึกษา พิษณุ จันทร์คำ การจัดการ4ปี 0641*** Pits***@gmail.com รุ่น83 คณะบริหาร สาขาการจัดการ วันที่ 31 กรกฏาคม เวลา 2:22 น.
144 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ อริสมันต์ แสนอุโมงค์ หลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0926*** aris***@gmail.com วันที่ 30 กรกฏาคม เวลา 19:48 น.
143 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายบุญธรรม โพธิ์อ่อง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ปริญญาโท 0847*** boon***@dld.go.th รุ่นที่15คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เข้ารับฟังการบรรยายวันที่2สิงหาคม2563 วันที่ 30 กรกฏาคม เวลา 19:03 น.
142 นักศึกษา ณัฐิวุฒิ เกี๋ยงคำ 663 ม.1 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายคืน 0918*** Mju6***@mju.ac.th วันที่ 30 กรกฏาคม เวลา 16:47 น.
141 ประชาชนทั่วไป ปริศนา อิรนพไพบูลย์ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0895*** momo***@gmail.com วันที่ 30 กรกฏาคม เวลา 9:50 น.
140 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 0837*** wari***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 22:42 น.
139 ประชาชนทั่วไป ศิริพร คำวงษ์ศรี มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0982*** moob***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 19:45 น.
138 ประชาชนทั่วไป สิริรัตน์ ธนพรไพศาล มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0814*** arun***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 19:43 น.
137 ประชาชนทั่วไป อรุณรัตน์ ไกรลาศศิริ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0814*** arun***@gmail.com วันที่ 29 กรกฏาคม เวลา 19:40 น.

หน้าที่ 2