ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
56 ประชาชนทั่วไป บัวสวรรค์ จันทร์พันดาว 170/61 ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0661*** buas***@hotmail.com นักวิจัยอิสระ วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 13:29 น.
55 ประชาชนทั่วไป นางสาวกิ่งดอกดิน กล้าจน มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 0831*** king***@gmail.com รุ่น๖๐ คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 13:00 น.
54 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สังคม แสนบุดดี 464 ม.12 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 0654*** sang***@gmail.com 77 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพัฒนาทรัพยากรชนบท _ วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 12:06 น.
53 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทรงพล สิงห์คำ mba 0826*** song***@hotmail.com วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 12:05 น.
52 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมฤดี วงษ์วิริยะกุล สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0815*** phup***@gmail.com สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ความ วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 11:57 น.
51 ประชาชนทั่วไป นงคราญ มอญเพชร ร้านสากลพริ้นติ่ง 0896*** ***@ วันที่ 21 กรกฏาคม เวลา 11:21 น.
50 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มิตร ใจบุญตระกูล ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 0651*** ***@ รุ่น13 วันที่ 20 กรกฏาคม เวลา 15:52 น.
49 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ กิติยา อิงเอนุ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0985*** Kiti***@gmail.com วันที่ 20 กรกฏาคม เวลา 13:13 น.
48 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายอดิศักดิ์ ฟองมูล โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม 0987*** fong***@gmail.com รุ่น 77 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ (ไม้ผล) วันที่ 20 กรกฏาคม เวลา 12:42 น.
47 ประชาชนทั่วไป นายโกมิน ทองโกย มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม จ.ลำพูน 081-*** ***@ - - วันที่ 20 กรกฏาคม เวลา 12:28 น.

หน้าที่ 11