ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
46 ประชาชนทั่วไป มนตรี รักชาติ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นทีสูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0817*** mont***@gmail.com วันที่ 17 กรกฏาคม เวลา 15:29 น.
45 ประชาชนทั่วไป ชินกฤต สามล้าน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0940*** schi***@outlook.co.th วันที่ 17 กรกฏาคม เวลา 15:05 น.
44 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วรฤทธิ์ เรือนพรหม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0808*** Ruen***@gmail.com แม่โจ้ 69 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาพืชศาสตร์(พืชผัก) วันที่ 17 กรกฏาคม เวลา 14:56 น.
43 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายวัฒนา แสงคำ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0819*** Watt***@gmail.com วันที่ 17 กรกฏาคม เวลา 12:57 น.
42 ประชาชนทั่วไป นายเกรียงไกร ภิระบรรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0913*** Krea***@gmail.com รุ่น 69 สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมกรรมเกษตร วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 22:12 น.
41 ประชาชนทั่วไป นางสาวศิรินทรา​ คำติง โครงการ​ศึกษา​วิจัย​และพัฒ​นา​เกษตรกรรม​บน​พื้น​ที่สูง​ของ​มูลนิธิ​ชัย​พัฒนา​ 0932*** Siri***@gmail.com​ วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 21:52 น.
40 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายยุทธศิลป์ อินต๊ะโคตร์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0805*** Toto***@gmail.com แม่โจ้รุ่นที่ 74 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 20:49 น.
39 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กนกวรรณ โมราสุข โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0931*** Kano***@gmail.com รุ่น76 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 20:38 น.
38 ประชาชนทั่วไป นายเกรียงไกร ภิระบรรณ์ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิชัยพัฒนา 0913*** Krea***@gmail.com รุ่น 69 สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมกรรมเกษตร วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 17:19 น.
37 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ไอรดา ภัคอภิสิทธิ์ คณะผลิตกรรมการเกษตร 0631*** icen***@gmail.com วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 17:02 น.

หน้าที่ 12