ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
36 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ กนกกานต์ วงค์ษา คณะผลิตกรรมการเกษตร 0987*** Kano***@gmail.com วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 15:25 น.
35 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ Mr THONG SENGMANY พัฒนานาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 0931*** thon***@gmail.com 82 ผลิตกรรมการเกษตร วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 15:24 น.
34 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายธงชัย วงศ์อยู่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 0922*** tong***@gmail.com วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 15:22 น.
33 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวภัสสรา สุขกาญจนะ คณะผลิตกรรมการเกษตร 0935*** Phat***@gmail.com วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 15:19 น.
32 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายอินทร์ อินโต การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0932*** inin***@gmail.com รุ่น mju 79 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศสาตร์เกษตร - วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 13:47 น.
31 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวเหนือฝัน ติณรัตน์ สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนๆ 0614*** nuef***@gmail.com วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 8:00 น.
30 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาวพินณารักษ์​ พันธุมาศ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0826*** pinn***@hotmail.com ศิษย์เก่ารุ่น69 คณะผลิตกรรมการเกษตร​ สาขาพืชไร่​2ปี วันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 7:50 น.
29 บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายสุดใจวรรณวิชิต พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 0800*** ***@JU6101432003 วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 11:29 น.
28 ประชาชนทั่วไป สกล สิทธิกัน 535 ม.1 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 0801*** kumo***@hotmail.com วันที่ 15 กรกฏาคม เวลา 7:09 น.
27 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปภพ จี้รัตน์ สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 0855*** papo***@gmail.com วันที่ 13 กรกฏาคม เวลา 15:10 น.

หน้าที่ 13