ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
26 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวธารทิพย์ แสนปิง การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 091-*** thar***@gmail.com วันที่ 13 กรกฏาคม เวลา 13:53 น.
25 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่องพรรณ วงศ์ก๋องแก้ว การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0845*** phon***@gmail.com รุ่นที่ 77 คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขาอารักขาพืช วันที่ 13 กรกฏาคม เวลา 7:55 น.
24 ประชาชนทั่วไป สมรัก ลักษณะจันทร์ นนทบุรี 0863*** akes***@hotmail.com วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 21:39 น.
23 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ วัชรินทร์ ศรีวิรานนท์ สนามกอล์ฟอัลไพน์ 0835*** nouy***@windowslive.com ศิษย์รุ่น74 วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:54 น.
22 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นางสาวนันท์นภัส ไชยสวัสดิ์ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ 065-*** annc***@gmail.com วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:47 น.
21 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายศุภกร สุวรรณเกษา วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0874*** ***@ วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:32 น.
20 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายพิสุทธิ์ กาบบัว 70/1 ม. 1 ต. ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 0887*** Kapb***@hotmail.com 74 คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:26 น.
19 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายอิทธิพล สุขศรี การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0951*** itti***@gmail.com วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:21 น.
18 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ บุญแทน. จันทร์แก้ว - 0807*** tani***@gmail.com - วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:18 น.
17 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ยุทธิวัฒน์ เพ็ชรวงศ์ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0615*** Free***@gmail.com วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 8:13 น.

หน้าที่ 14