ระบบสมาชิก
(สำหรับเจ้าหน้าที่)
บริการคณะ
ระบบลงทะเบียน -> รายชื่อผู้ลงทะเบียน

- สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ขอเชิญ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ "พระราชปรัชญากับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ" และ "การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามภูมิสังคมไทย" โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คลิกเพื่อลงทะเบียน  หรือ Scan QR Code ได้ที่


อันดับ ประเภท ชื่อ-นามสกุล หลักสูตร/หน่วยงาน/องค์กร/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ Email รายละเอียดเพิ่มเติม หมายเหตุ วันเวลา
16 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ ชยางกูร การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0853*** Ch_n***@hotmail.com วันที่ 11 กรกฏาคม เวลา 7:06 น.
15 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ นายวุฒิชัย ลัดเครือ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 16 0907*** ***@ วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 21:55 น.
14 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไพโรจน์ กลัดตลาด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) 0649*** Ppha***@gmail.com สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 21:31 น.
13 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สุนิตย์ษา สุทธิรักษ์ การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0637*** ***@ วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 21:05 น.
12 ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชัยมนตรี โยธาบริบาล การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0899*** chai***@gmail.com วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 19:59 น.
11 นักศึกษา กิดากาญจน์ เถินบุรินทร์ ภูมืสถาปัตยกรรม 0631*** fing***@gmail.com วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 15:34 น.
10 นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นันญฤณ พิมพา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 0925*** nany***@gmail.com คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาพลังงานทดแทน วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 15:20 น.
9 ประชาชนทั่วไป นายนพรัตน์ แก้วโมรา การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0882*** Pran***@gmail.com วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 14:15 น.
8 บุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ สุภาภรณ์ จันทะนุด การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0892*** hiro***@hotmail.com รุ่น16 - วันที่ 10 กรกฏาคม เวลา 13:28 น.
7 นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ พิชยา อินทรรักษ์ สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 0815*** appl***@gmail.com ภูมิสังคมรุ่นที่ 16 วันที่ 9 กรกฏาคม เวลา 22:25 น.

หน้าที่ 15